Regulamin Karty Powitalnej

Miniaturka wpisu

Regulamin korzystania z Karty Powitalnej Bellodent

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Karty Powitalnej Bellodent, zwany dalej Regulaminem, określa zasady otrzymywania i posługiwania się Kartą Powitalną, zwaną dalej Kartą.
 2. Wydawcą Karty jest Tarabuła Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Św. Mikołaja 51/52 we Wrocławiu, zwany dalej Gabinetami stomatologicznymi TARABUŁA.
 3. Karta upoważnia do:
  • bezpłatnej konsultacji ortodontycznej
  • bezpłatnego przeglądu stanu jamy ustnej,
  • uzyskania kompleksowego planu leczenia, gdzie określony zostanie zakres, czas oraz szacunkowy koszt leczenia stomatologicznego,
  • otrzymania 50% rabatu na zabieg higienizacji;
 4. Rabaty wymienione w pkt. 3.3 nie łączą się z pozostałymi promocjami
 5. Warunkiem skorzystania z przywilejów wymienionych w pkt. 3 jest okazanie Karty podczas wizyty oraz rejestracja w bazie pacjentów Gabinetów stomatologicznych TARABUŁA.
 6. Wizyta, o której mowa w pkt. 5 powinna być poprzedzona wcześniejszą rejestracją telefoniczną pod numerem 71 796 77 99.
 7. Z każdego z uprawnień wynikających z posiadania karty można skorzystać jednokrotnie.
 8. Uprawnionym do posługiwania się Kartą jest jej posiadacz, który uzyskał Kartę na drodze dystrybucji prowadzonej przez Gabinety stomatologiczne TARABUŁA.
 9. Karta ważna jest do odwołania. O odwołaniu ważności Karty Powitalnej Bellodent Gabinety stomatologiczne TARABUŁA poinformują na stronie www.bellodent.pl/kartapowitalna/ lub w inny dowolny sposób.
 10. W razie kradzieży lub zagubienia Karty istnieje możliwość uzyskania nowej Karty. W tym celu należy złożyć do Gabinetów stomatologicznych TARABUŁA pisemny wniosek o wydanie nowej Karty wraz z uzasadnieniem przyczyn. Gabinety stomatologiczne TARABUŁA zastrzegają sobie prawo do nie wydawania nieodpłatnie nowej Karty w przypadku zaistnienia okoliczności, które zdaniem wydawcy Karty uzasadniają takie stanowisko.
 11. Gabinety stomatologiczne Tarabuła nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane zagubieniem lub kradzieżą Karty.
 12. Treść Regulaminu zostaje udostępniona na stronie internetowej www.bellodent.pl/kartapowitalna/. Gabinety stomatologiczne TARABUŁA zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie, które będą obowiązywały od dnia ich udostępnienia na stronie internetowej www.bellodent.pl/kartapowitalna/.
 13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z Kartą będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Gabinetów stomatologicznych TARABUŁA.